Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15 832 20 54
telefon do służb technicznych (kom.)

609 768 168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 7:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy ul. Baczyńskiego, Brzozowskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

 

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007r.
poniedziałek, 07 stycznia 2008

Zarząd Spółdzielni działając w oparciu o wymogi wynikające z Ustawy oraz Statutu zwołał na dzień 26 czerwca 2008 roku Zebranie Sprawozdawcze członków Spółdzielni.

W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd wykonywał swoje obowiązki i realizował powierzone mu zadania w oparciu o Ustawę Prawo Spółdzielcze, Statut oraz Regulamin Pracy Zarządu w następującym składzie osobowym:

 • Andrzej Bolewski - Prezes Zarządu;
 • Maria Rękas-Szydlak - Członek Zarządu Główna Księgowa;
 • Alicja Rączkowska - Społeczny Członek Zarządu.

W roku 2007 Zarząd Spółdzielni odbył 19 protokołowanych posiedzeń. Priorytetowymi zagadnieniami w jego pracy były działania i przedsięwzięcia normujące i stabilizujące politykę finansowo-ekonomiczną i prawną Spółdzielni jak również podnoszenie standardu i warunków życia mieszkańców naszego osiedla.

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W schemacie organizacyjnym funkcjonują następujące piony z kształtującym się zatrudnieniem:

 • Pion Zarządu – 3, Radca Prawny (umowa zlecenie)
 • Pion Finansowo-Księgowy - 4
 • Pion Gospodarki Zasobami – 7, Pracownik czystości (umowa zlecenie)

Uchwalenie przez Sejm RP nowelizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15-12-2000 r (Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) zaskutkowało obowiązkiem dokonania przez spółdzielnie mieszkaniowe zmian zapisów statutowych. W konsekwencji tego faktu zarządzeniem Prezesa Spółdzielni powołany został zespół, którego zadaniem było opracowanie jednolitego tekstu Statutu, a który po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą został uchwalony przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni a następnie w wyznaczonym terminie przez ustawodawcę złożony w Krajowym rejestrze Sądowym w Kielcach, celem rejestracji.

II. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁDZIELNI

Miejscem działalności jest miasto Sandomierz. Jesteśmy Spółdzielnią lokatorsko-własnościową, jedno osiedlową. Liczba zasobów mieszkaniowych na koniec 2007 roku wynosiła 413, z tego 356 posiada status własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, 57 na prawach lokatorskich.

Jedną z rewolucyjnych zmian we wspomnianej nowelizacji ustawy było ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, wiązało się to z opracowaniem przez Spółdzielnię dokumentacji podziału nieruchomości, z wyodrębnieniem w nich lokali mieszkalnych jak i przynależnych z procentowym ułamkiem gruntu. Aktualnie na dzień 26 czerwca 2008 roku 80 członków Spółdzielni po spełnieniu warunków ustawowych skorzystało z możliwości, jaką dała nowelizacja ustawy i posiada status mieszkania o wyodrębnionej własności. W zarządzanych przez Spółdzielnię zasobach funkcjonują 82 mieszkania obciążone kredytem na ich wybudowanie. Stosowne ugody podpisane przez Spółdzielnię z bankiem skutkują likwidacją zadłużenia przeterminowanego.

Ponadto w skład majątku Spółdzielni wchodzą lokale usługowo-handlowe w ilości 4, zlokalizowane w parterze budynku nr 14, zaplecze administracyjno-techniczne w którym funkcjonują pomieszczenia biurowe, lokale socjalne, przychodnia zdrowia, gabinet pielęgniarek środowiskowych, market handlowy, miejsca garażowe. Ostatnia rata spłaty kredytu zaciągniętego na wybudowanie tego obiektu upływa w 2010 roku.

III. RUCH CZŁONKÓW

Łączna liczba członków Spółdzielni na 31-12-2007 r wynosi 573, w tym oczekujących 59, współmałżonków 103. Ilość osób wykluczonych zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego wynosi 11.

Trzy osoby uzyskały członkostwo w wyniku wejścia w posiadanie lokalu mieszkalnego z tytułu nabycia go do Spółdzielni w drodze przetargu, a który to lokal Spółdzielnia odzyskała wskutek eksmisji dłużnika.

W roku 2007 Spółdzielnia nie prowadziła działalności inwestycyjnej w zakresie budowy mieszkań jak i lokali usługowo-handlowych. Ostatnie przedsięwzięcie polegało na podjęciu wspólnie z grupą osób zainteresowanych inicjatywą organizacji stałych miejsc garażowych. Powstało 19 garaży typu „blaszak" wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci drogi dojazdowej. Zainteresowani w 100% finansowali przedsięwzięcie.

IV. FINANSE

Stan na 31-12-2007r.

1. Zobowiązania10.439.720,01
  
w tym:
 
zobowiązania długoterminowe w banku -10.062.828,67
w tym:
 
mieszkania -
5.580.891,07
budynek administracyjny -4.481.937,60
zobowiązania krótkoterminowe bieżące -315.497,16
w tym z tytułu dostaw i usług -283.225,77
fundusze specjalne (remontowy) -28.229,29
fundusz społeczno-kulturalny -4.042,10
  
2. Należności długoterminowe
(skapitalizowane odsetki od kredytu) - 9.347.209,12
  
należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług -939.950,58
w tym: 
należności z tytułu dostaw i usług -520.348,07
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń -31.337,48
aktywa pieniężne -388.265,03
  
3. Kapitały7.095.483,65
  
w tym: 
fundusz udziałowy -10.459,70
fundusz zasobowy -686.160,31
fundusz wkładów mieszkaniowych -343.090,90
fundusz wkładów budowlanych -3.268.049,82
fundusz przeszacowań aktywów i pasywów -3.492.958,07
fundusz na spłatę kredytów długoterminowych i odsetek bieżących -881.024,87
Razem -8.681.743,67
minus umorzenie zasobów mieszkaniowych -1.586.260,02
Razem - 7.095.483,65
  
4. Fundusz remontowy ogółem 
  
BO -26.073,10
zwiększenia - 287.847,00
zmniejszenia -285.690,81
BZ -+ 28.229,29
  
Fundusz społeczno-kulturalny 
  
zwiększenia - 5.063,00
zmniejszenia -1.020,90
BZ -4.042,10
  
5. Koszty i przychody 
  
a) GZM -1.303.365,71
Przychód naliczenie -1.366.323,82
w tym: 
Koszty GZM - 1.349.155,07
Wymiennikownia -131.039,29
Koszty Zarządu -301.626,01
  
b) Centralne ogrzewanie i dostawa ciepłej wody - 
Przychód - 503.584,93
Koszty -
511.810,12
  
c) Lokale socjalne -11.400,00
Przychód - 
Koszty - 10.172,08
  
d) Lokale wynajmowane - 
Przychód -141.536,31
Koszty -134.943,38
  
e) PKO - Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - 
Przychód -22.754,26
Koszty -
18.825,29
  
f) Lokale obce - 
Przychód -47.584,79
Koszty -46.482,10
  

g) Garaże murowane - spółdzielcze własnościowe prawo -

 
Przychód -2.166,36
Koszty -2.013,38
h) Garaże „blaszaki" w wiacie i bud. administracyjnym - 
Przychód - 31.797,64
Koszty -31.594,49
  
Ogółem koszty rodzajowe - 2.122.164,66
Pozostałe koszty operacyjne - 18.387,33
  
Przychody finansowe -19.334,85
  
Ogółem przychód -2.096.850,71
Ogółem koszty -2.140.551,99
  
Wynik finansowy ujemny -(-) 43.701,28
Podatek dochodowy CIT -4.103,00
  
Rozliczenie międzyokresowe BO -97.318,46
Rozliczenie międzyokresowe BZ - 49.514,18

 

V. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Integralnym elementem normującym sytuację finansową Spółdzielni stanowi windykacja zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych i spłaty kredytów zaciągniętych na budowę lokali mieszkalnych. Opracowany przez Spółdzielnię a następnie wdrożony system windykacji należności i zobowiązań z perspektywy czasu okazał się nad wyraz skuteczny. Wskutek jego zafunkcjonowania zwiększona została płynność finansowa.

W okresie od miesiąca listopada 2005 roku do końca grudnia 2007 w wyniku skierowanych w postępowaniu upominawczym pozwów uzyskano 50 nakazów zapłaty na kwotę 184.281,03 zł bez zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 30.000 zł, a które to koszty dodatkowo obciążały dłużników. W wyniku złożonych pozwów o eksmisję uzyskano 9 prawomocnych wyroków. Aktualnie jesteśmy w posiadaniu 9 tytułów eksmisyjnych. W 7 przypadkach spisano umowy-ugody na spłatę zadłużenia - co skutkuje zawieszeniem procedury eksmisyjnej. Podstawowym warunkiem zawieranych ugod jest bieżące regulowanie należności. Ugodami objęto dotychczas 32 osoby. W większości są to przypadki, które nie rokowały najmniejszej szansy na spłatę zadłużenia. Dwie rodziny z wyrokami eksmisyjnymi całkowicie spłaciły swoje zobowiązania i zostały przyjęte w poczet członków SBM.

Aktualnie monitoringiem windykacyjmm objętych jest 95 osób, w tym 2 podmiotów gospodarczych, z tego 2 w postępowaniu. Pełny monitoring zadłużenia daje możliwości natychmiastowego i skutecznego reagowania, wyklucza zaistnienie zadłużenia przeterminowanego. Współpraca windykacji z dłużnikiem w zakresie polubownego rozstrzygnięcia sporu daje wymierne efekty w postaci odzyskania długu, natomiast dłużnikowi szanse jego redukcji.

Obecnie wdrażany przez Spółdzielnię nowy program finansowo-księgowy daje nowe rozwiązania i możliwości przepływu informacji a co za tym idzie zwiększa efektywność ściągalności długu. W roku 2007 wykonano 1 wyrok eksmisyjny.

Kształtowanie się zadłużenia w latach 2004 - 2007.


Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych
Zadłużenie z tytułu kredytu - normatywuRAZEM
Rok 2004
566.536,55 zł
114.714,11 zł681.250,66 zł
Rok 2005
573.499,39 zł 89.250,31 zł
662.749,70 zł
Rok 2006
532.594,39 zł
66.407.74 zł599.002,13 zł
Rok 2007551.685,55 zł
34.023,93 zł
585.709,48 zł

 

VI. TANIA SPÓŁDZIELNIA

Drastyczny wzrost cen towarów i usług, zjawisko bezrobocia mają wymierny wpływ na poziom życia podstawowej jednostki organizacyjnej państwa jaką jest rodzina. W coraz większym stopniu czynniki te stają się udziałem naszej społeczności, dlatego tak ważnym elementem zarządzania spółdzielnią stają się przedsięwzięcia stabilizujące opłaty eksploatacyjne, ograniczając koszty.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2007 roku wynosiła 75. Do przedsięwzięć jakie podjęliśmy w zakresie zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych należały m.in.:

 • przekazanie drugiego odcinka ulicy K.K. Baczyńskiego wraz z oświetleniem;
 • pozyskiwanie środków z zewnątrz na remont i odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego dróg i ciągów pieszo jezdnych;
 • wymiana oraz modernizacja placów zabaw;
 • nasadzenia krzewów i drzew;
 • wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych.

Zjawiskiem charakteryzującym nasze osiedle jest duża ilość dzieci i młodzieży.Sukcesywnie modernizujemy i wymieniamy na nowoczesne i bezpieczne elementy wyposażenia placów zabaw, organizujemy kolejne tereny i place rekreacyjne. Najbardziej niebezpieczne miejsca przy drogach ogólno miejskich modernizujemy, ogradzamy i dodatkowo oznaczamy.

VII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

W ramach działalności GZM Spółdzielnia w okresie objętym sprawozdaniem poniosła koszty w wysokości 1.350,943 zł.

W administrowaniu Spółdzielni na koniec 2007 roku pozostawało 9 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 413 lokali o powierzchni 23.886 m2 oraz lokale socjalne gminy użyczone przez Spółdzielnię, celem realizacji zadań wynikających z artykułu 4,14,20 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Ponadto służby GZM angażowane były w utrzymywanie i konserwację budynku administracyjnego, przychodni zdrowia, lokali usługowo-handlowych.

Kryterium pozwalającym ocenić efektywność działalności Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest utrzymywanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej infrastruktury technicznej i urządzeń, w tym dwóch wymiennikowni ciepła, sieci oświetlenia wewnątrzosiedlowego, bieżącej konserwacji placów zabaw, terenów zielonych, ciągów pieszo jezdnych, usuwania awarii. Powierzone zadania i obowiązki dział realizował następującym potencjałem osobowym tj: kierownika i 7 pracowników obsługi na stanowiskach: elektryk - gospodarz, hydraulik - gospodarz. Praca odbywała się w systemie dwu zmianowym w dni robocze i jednozmianowym w soboty. System ten zapewniał płynną realizację obowiązków.

Środki finansowe zabezpieczone na 2007 rok w budżecie Spółdzielni na fundusz remontowy w kwocie 223.865 zł pozwoliły na realizację następującego zakresu:

Ponadto w ramach środków obcych zrealizowano następujące przedsięwzięcia: remont miejsc parkingowych na ulicy Baczyńskiego wzdłuż MOSiR oraz chodnika, gruntowną konserwację oświetlenia głównego ulicy.

Niepokojącym zjawiskiem jest bezmyślność, wandalizm i dewastacja zasobów, nagminnym jest wyrywanie wyłączników oświetleniowych na klatkach, masowo giną żarówki i klosze osłonowe, wybijane są szyby w drzwiach wejściowych, malowane i mechanicznie uszkadzane są klatki schodowe i elewacja budynków, dewastowane tereny zielone. Dużym problemem stają się nie tylko bezdomne psy ale i te które mają właścicieli, którzy nie przestrzegają regulaminu współżycia mieszkańców wyprowadzając je w rejony terenów zielonych i placów zabaw.

VIII. OBECNOŚĆ PRAWNA W INNYCH PODMIOTACH

Spółdzielnia nasza jest członkiem założycielem dwóch fundacji, tj. Fundacji Zdrowia i Fundacji Sandomierskiej. Szczegółowe sprawozdania z działalności tychże podmiotów są do wglądu w Spółdzielni.

W radach nadzorczych reprezentują nas Wojciech Kapała i Andrzej Bolewski.

Szanowni Państwo w wyniku naszej działalności powstało szereg obiektów, sieci infrastruktury technicznej, socjalnej i usługowo-handlowej. Swoim działaniem Spółdzielnia wywiera wpływ na konieczność angażowania środków samorządowych w dalszy rozwój prawobrzeżnej dzielnicy.

Uczestnicząc w wyborach samorządowych gwarantujemy obecność naszych przedstawicieli w samorządzie lokalnym, w myśl zasady „nic o nas, bez nas".

Upływa trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej. Bezwzględnie okres ten w działalności naszej Spółdzielni należy do jednego z aktywniejszych i skuteczniejszych. Podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy normujące sytuację ekonomiczną i prawną, stabilizujące koszty utrzymania, sukcesywne podnoszenie standardów substancji mieszkaniowej, jak i infrastruktury towarzyszącej a przede wszystkim otwartość na przeobrażenia gospodarcze, systemowe i ekonomiczne, które są udziałem gospodarki naszego państwa jak również na potencjalnych inwestorów dają gwarancję dalszego rozwoju. Staje się to przyczynkiem do postrzegania Spółdzielni jako instytucji nowoczesnej, atrakcyjnej nie tylko pod względem zarządzania, inwestowania ale i miejscem potencjalnego zamieszkania.

Przed Państwem - nowo wybranymi delegatami na Zebranie Przedstawicieli jak i nowo wybraną Radą otwierają się nowe możliwości i nowe szanse konsekwentnego rozwoju Spółdzielni. To tylko od nas zależy na ile je wykorzystamy.

Kończąc, pragnę podziękować w imieniu Zarządu ustępującej Radzie Nadzorczej za współpracę i aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu istotnych problemów naszej społeczności, pracownikom za bieżącą realizację zadań oraz utrzymanie zasobów i substancji w pełnej sprawności technicznej. Państwa przedstawicieli proszę o przyjęcie sprawozdania i udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2007.

Członek Zarządu
Alicja Rączkowska

Prezes Zarządu
Andrzej Bolewski