Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15 832 20 54
telefon do służb technicznych (kom.)

609 768 168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 7:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy ul. Baczyńskiego, Brzozowskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

 

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Historia spółdzielni

Rys historyczny

Jednym z wyzwań sandomierskiego samorządu w latach 80-tych było budownictwo mieszkaniowe. Rozwijający się przemysł, wzrost liczby mieszkańców powodował, że średni okres oczekiwania na mieszkanie wynosił 18-20 lat. Tak odległa perspektywa otrzymania własnego mieszkania, szczególnie przez ludzi młodych, wkraczających w samodzielne życie stała się inspiracją podjęcia inicjatywy przez organizacje społeczne, działające w Hucie Szkła Okiennego „Sandomierz” oraz dyrekcję utworzenia spółdzielni mieszkaniowej.

Powołano Komisję organizacyjną w składzie: Bronisław Godzina, Andrzej Bolewski, Adam Kozub, Zbigniew Kędzierski, Ryszard Gawlik, Krzysztof Gospodarczyk, Jerzy Bakalarski, która przygotowała niezbędne dokumenty oraz wyznaczyła termin i miejsce zwołania zebrania założycielskiego. Dnia 16 grudnia 1982 roku w Środowiskowym Domu Kultury 29 członków założycieli powołało do działalności Zakładową Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego Huty Szkła Okiennego „Sandomierz”, uchwalając statut, program działalności, upoważniając Zarząd do zaciągania w imieniu Spółdzielni zobowiązań finansowych na realizację zadań statutowych, zatwierdzono koncepcję planu ogólnego zagospodarowania terenu w wariancie II, tj. budowę 9 bloków mieszkalnych o 280 lokalach z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą . Powołano 12 osobową Radę Nadzorczą, wybierając na Przewodniczącego Bronisława Godzinę oraz 3-osobowy Zarząd: Andrzeja Bolewskiego, Zbigniewa Gospodarczyka i Macieja Flagę. Przewodniczącym Zarządu został Andrzej Bolewski. Zobowiązano Zarząd do przygotowania niezbędnych dokumentów, celem rejestracji Spółdzielni.

W dniu 21 marca 1983 roku pod numerem RSA 263 Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zarejestrował Zakładową Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego Huty Szkła Okiennego „Sandomierz” z następującym składem osobowym Zarządu; Andrzej Bolewski – Prezes, Maciej Flaga – z-ca Prezesa, Jerzy Niziałek – członek Zarządu ds. ekonomicznych. Uchwałą Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego nr 254 z dnia 9 sierpnia ZSBM HSO „Sandomierz” została przyjęta w poczet członków i wpisana do rejestru pod nr 2943. Równolegle z procesem organizacji struktury spółdzielni trwały działania związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego. Tereny pod lokalizację osiedla mieszkaniowego przekazała HSO „Sandomierz”, będąc ich wieczystym użytkownikiem. Należy podkreślić wydatną pomoc, jaką udzieliła spółdzielni na tym etapie dyrekcja HSO, jak i jej służby prawne, finansowo-księgowe i inwestycyjne.

Biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej sytuację w skali miasta oraz rangę wyzwania stojącego przed Radą i Zarządem Spółdzielni postanowiono zawrzeć stosowne umowy-porozumienia z instytucjami, przedsiębiorstwami i podmiotami działającymi na terenie miasta oraz ówczesnego województwa. Z perspektywy czasu decyzja ta okazała się istotnym czynnikiem sukcesu przedsięwzięcia. Wiodącym biurem projektowym został Inwestprojekt z Sandomierza, generalnymi wykonawcami Tarnobrzeski Kombinat Budowlany, PBR-ol oraz Sandex. W procesie realizacji infrastruktury technicznej uczestniczyły również Hydrobudowa i firma Instal z Rzeszowa, oraz sandomierski PEC, PGKiM, Zakład Energetyczny Firma Gobio. To im wyznaczono zadanie uzbrojenia przekazanego przez Hutę szkła terenu w główne kolektory wodociągowe, kanalizacyjne, burzowe, ciepłownicze, sieci energetyczne oraz obiekty techniczne. W dniu 15 czerwca 1983 roku PBR-ol Sandomierz przejął plac budowy, tym samym rozpoczął się proces inwestycyjny. Zawarta umowa obejmowała wybudowanie 60 mieszkań w dwóch budynkach pięciokondygnacyjnych. Po czterech miesiącach od wejścia pierwszego wykonawcy Zarząd podpisał umowę z Tarnobrzeskim Kombinatem Budowlanym na realizację kolejnych 60 mieszkań. W międzyczasie zlecono firmie Inwestprojekt z Sandomierza opracowanie koncepcji branżowej lokalizacji infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, w tym: placówek usługowych, handlowych, ochrony zdrowia, poczty, banku – a więc obiektów niezbędnych do bezinercyjnego funkcjonowania przyszłego osiedla. Kontynuowano działania organizacyjne, kompletując dział inwestycyjny, określając strukturę i zadania przyszłych służb Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi . W styczniu 1984 roku Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia regulamin przyjęć w poczet członków. Powołano Społeczną Komisję Mieszkaniową. Rozpoczął się nabór przyjmowania członków. Po szczegółowej analizie potrzeb osiedla w zakresie mediów energetycznych, okazało się że deklarowana ilość ciepła odzyskiwanego z wanien szklarskich może okazać się niewystarczająca. Rada nadzorcza zobowiązała Zarząd do szukania rozwiązania alternatywnego. Został opracowany przez Zarząd wniosek do Banku Ochrony Środowiska o sfinansowanie budowy ciepłowni, który został rozpatrzony pozytywnie – tym samym spółdzielnia przyjęła obowiązek inwestora zastępczego budowy ciepłowni „Stocznia” o mocy 15 G. Dokumentację projektową opracował Inwestprojekt. Na owe czasy był to najnowocześniejszy tej klasy obiekt w kraju, zarówno pod względem technicznym jak i ochrony środowiska, z nowatorską instalacją odsiarczającą i możliwościami produkcji nawozów dla ogrodnictwa. Obiekt na obecną chwilę posiada rezerwy mocy dla całej prawobrzeżnej dzielnicy. We wrześniu 1985 roku widoczne były pierwsze efekty mieszkaniowe – Tarnobrzeski Kombinat Budowlany zgłosił do odbioru budynek nr 6, wykonany w technologii OWT – 67 o 40 mieszkaniach. Powołana komisja dokonała procedury odbioru i przekazała go w eksploatację nowo powołanym służbom Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. W marcu 1986 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego zgłosiło do odbioru budynek nr 2 o 40 mieszkaniach, wykonany w technologii tradycyjnej. Po wejściu kolejnych wykonawców – Sandex Sandomierz powstały kolejne mieszkania, jak i obiekty towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu oraz użyteczności publicznej, w tym zaplecze administracyjno-warsztatowe spółdzielni, przychodnia zdrowia, pawilon handlowy, bank poczta, lokale usługowo-handlowe. Nastąpiła transformacja polityczna i przeobrażenia społeczno-gospodarcze, Huta Szkła Okiennego „Sandomierz” poddała się restrukturyzacji. Nowy właściciel – uległa zmianie nazwa huty. W konsekwencji Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółdzielni uchwaliło jej nową nazwę, która od tego momentu otrzymała brzmienie Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”. Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w życiu samorządowym i społecznym miasta. Desygnując swoich kandydatów do wyborów samorządowych. Zainicjowała i stała się współzałożycielem Sandomierskiej Fundacji Zdrowia, której zadaniem jest wspieranie finansowe i sprzętowe szpitala sandomierskiego oraz Fundacji Sandomierskiej, której celem jest walka z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy.

Wkład spółdzielni w rozwój Sandomierza a szczególnie w jego prawobrzeżną dzielnicę został uhonorowany przez samorząd podczas obchodów 60-tej rocznicy włączenia prawobrzeżnej dzielnicy w granice administracyjne miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami założycielskimi spółdzielni. Dostępne w dziale dokumenty.