Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15 832 20 54
telefon do służb technicznych (kom.)

609 768 168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 7:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy ul. Baczyńskiego, Brzozowskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

 

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Ogólna klauzula informacyjna
środa, 27 czerwca 2018

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”
ul. Baczyńskiego 18
27 – 600 Sandomierz
NIP: 8640006375
REGON: 001037927 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” ul. Baczyńskiego 18, 27 – 600 Sandomierz NIP: 8640006375 REGON: 001037927.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów określonych w Statucie, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie prawo spółdzielcze, kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami

 1. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w przepisach ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy, z którymi współpracujemy np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

 1. Dane osobowe są udostępniane w granicach określonych prawem organom administracji publicznej, sądom, Policji, komornikom sądowym oraz podmiotom przetwarzającym, których działalność jest niezbędna do prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w ramach umów powierzenia.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 1. Administrator zamierza przechowywać Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi okresu niezbędnego do dochodzenia i obrony przed roszczeniami,

 1. Mają Państwo prawo żądać od administratora:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych

  2. Sprostowania swoich danych osobowych

  3.  Usunięcia swoich danych osobowych

  4.  Ograniczenia przetwarzania danych

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwo ponadto prawo do:

  1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  2. Przenoszenia danych
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00­-193 Warszawa

 

ZARZĄD SBM SANDOMIERZ