Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15-832-20-54
telefon do służb technicznych (kom.)

609-768-168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 6:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy tylko ul. Baczyńskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

Kasa Spółdzielni czynna
pon. - pt. od 7:10 - 11:00

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Walne Zgromadzenie CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „SANDOMIERZ”
piątek, 08 czerwca 2018

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „SANDOMIERZ”
działając na podstawie §116 ust. 1 Statutu SBM

zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „SANDOMIERZ”

na dzień 28 czerwca 2018 r. o godz. 17oo w siedzibie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”
przy ul. Baczyńskiego 18 w Sandomierzu z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania i Wybór Prezydium.

2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór komisji:

- mandatowo – skrutacyjnej,

- uchwał i wniosków,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

7. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz przedłożenie bilansu za 2017 r.

8. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Zmiany do Statutu.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania obowiązków za 2017 rok,

2. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok,

3. Zatwierdzenia bilansu Spółdzielni za 2017 r.

4. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

5. Przyjęcie zmian do Statutu SBM „Sandomierz”

12. Przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu i podjęcie uchwał.

13. Zamknięcie obrad.

14. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu członkom w biurze Spółdzielni

ul. Baczyńskiego 18 w godz. 800 do 1400 w dni robocze.

 

 

Za Zarząd SBM:

Andrzej Bolewski