Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15-832-20-54
telefon do służb technicznych (kom.)

609-768-168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 6:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy tylko ul. Baczyńskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

Kasa Spółdzielni czynna
pon. - pt. od 7:10 - 11:00

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Modernizacja gospodarki cieplnej
środa, 10 października 2012

Kontynuacją przedsięwzięcia modernizacji gospodarki cieplnej na zasobach mieszkaniowych spółdzielni, po wdrożonym nowym systemie opomiarowania centralnego ogrzewania kolejnym etapem jest uruchomiony pod koniec ubiegłego roku projekt zmiany dostawy energii cieplnej realizowany wspólnie z PEC Sandomierz sp. z o. o p.n. „Likwidacja wymiennikowni grupowej z wykonaniem przyłączy ciepłowniczych i indywidualnych kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów w budynkach mieszkalnych” Na obecną chwilę najnowocześniejszy wdrożony w tym zakresie system w kraju. Wyposażony w automatyczną regulację pogodową sieć teletransmisyjną służącą do wizualizacji oraz monitorowania pracy węzłów cieplnych oraz sieci cieplnej opartą na modułach internetowych firmy Samson i stanu technicznego sprawności sieci, co przyczynia się do efektywniejszej gospodarki cieplnej. Na podstawie audytu energetycznego w sprawie określenia efektywności energetycznej w/w instalacji można określić, że oszczędności w rocznym zużyciu energii cieplnej dla jej odbiorców (mieszkańców) będą wynosić od sezonu grzewczego 2012-2013 1408 GJ/rok.

 

Andrzej Bolewski
Prezes Zarządu

  

REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SBM SANDOMIERZ


I. Podstawy prawne
1. Ustawa z 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 48 z 14.06.2000 poz. 555);
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12.10.2000 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000r. nr 96 poz. 1053); 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 75 poz. 690 zm. Dz.U.
2003r. nr 3 poz.270).
II. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania
A. zasady ogólne

§ 1

1. Koszty centralnego ogrzewania ustalane są dla każdego budynku na podstawie faktur wystawianych przez dostawcę czynnika grzewczego. Dzielą się na:
a -Koszty stałe - to opłaty za moc zamówioną i przesył, naliczane są przez cały rok proporcjonalnie dla każdego ogrzewanego lokalu będącego w zasobach Spółdzielni wg jego powierzchni.
b -Koszty ruchome - to koszty za faktycznie pobraną energię cieplną oraz nośnik energii cieplnej (woda uzdatniona na uzupełnienie). Rozliczane są w okresie trwania sezony grzewczego na podstawie wskazań liczników ciepła i podzielników kosztów ciepła.
2. Dostawcą czynnika grzewczego do wymiennikowni ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SP z o.o. w Sandomierzu
3. Za powierzchnię ogrzewaną lokalu lub innego pomieszczenia uważa się jego powierzchnię użytkową wykazaną w jednym z następujących dokumentów: Przydział Lokalu, Akt Notarialny, Umowa o Ustanowieniu Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu, Umowa
o Ustanowieniu Spółdzielczego Własnościowego Prawa do Lokalu, Akt Notarialny Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu
i Przeniesienia Własności, Umowa Najmu, oraz w Aneksach do wymienionych dokumentów zmieniających powierzchnie użytkową lokali i innych pomieszczeń.
4. Podstawą ustalania miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania są prognozowane przez Spółdzielnię koszty ich zakupu. Wysokość tych zaliczek określa się jednakowo dla każdego budynku. Zaliczki te pobierane są w okresie od października do kwietnia włącznie następnego roku.
5. Lokale użytkowe zasilane w energię cieplną z wewnętrznego osiedlowego ciepłociągu rozliczane są na podstawie wskazań liczników ciepła zainstalowanych w tych lokalach po cenie wynikającej z miesięcznego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla wszystkich zasobów Spółdzielni.
6. Administracja Spółdzielni zobowiązana jest do dokonywania okresowych kontroli wskazań liczników energii cieplnej uwzględnieniem odczytów na koniec okresu rozliczeniowego.
7. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni winno być dokonane do dnia 30 czerwca następnego roku po sezonie grzewczym
8. Dniem pierwszej rejestracji danych sezony grzewczego przez podzielniki jest dzień 1 października
9. Dniem ostatniej rejestracji danych sezonu grzewczego jest dzień 15 maja.
10. Każdy użytkownik lokalu zobowiązany jest w ustalonym przez Spółdzielnie terminie udostępnić lokal w celu dokonania montażu podzielnika oraz jego kontroli serwisowej .W przypadku nie udostępnienia lokalu w pierwszym terminie, Spółdzielnia wyznaczy drugi termin.
W przypadku nie udostępnienia lokalu w drugim terminie lokal zostanie potraktowany jako nieopomiarowany i rozliczony wg zasad określonych w dalszej cześć regulaminu.
11. W lokalach w których zostały wymienione grzejniki i zainstalowano przy nich zawory powrotne , zawory te będą plombowane w celu uniemożliwienia demontażu grzejników
B. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania z użytkownikami lokali

§ 2
1. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania dla poszczególnych lokali następuje na podstawie wskazań podzielników kosztów lub indywidualnych liczników ciepła zainstalowanych w lokalach.
2. W danym budynku może być zainstalowany tylko jeden rodzaj podzielników kosztów lub liczników ciepła. Nie można w jednym budynku stosować podzielników wyparkowych i elektronicznych lub podzielników
i indywidualnych liczników ciepła ponieważ dla każdego z wyżej wymienionych urządzeń stosowane są różne systemy rozliczeń.
3. W budynku, w którym zainstalowany jest tylko licznik ciepła , a użytkuje go kilku użytkowników , koszty ogrzania rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali w
czasie trwania sezonu grzewczego.

§ 3
1 - W okresie grzewczym nie dokonuje się w lokalach pośrednich odczytów podzielników kosztów ciepła z wyjątkiem sytuacji gdy następuje zmiana użytkownika lokalu.
2 – W przypadku zmiany użytkownika rozliczenie następuje na koniec sezonu grzewczego.

§ 4
1. Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań podzielników ciepła dokonują specjalistyczne firmy rozliczeniowe zgodnie z normą PN EN 835 oraz w oparciu o zasady uzgodnione ze Spółdzielnią zawarte w stosownych umowach.
2. Termin odczytu podzielników ustalany jest w porozumieniu ze Spółdzielnią . Z uwagi na radiowy odczyt podzielników ,nie wymagana jest podczas odczytu obecność użytkowników lokali.

§ 5
1-Dla lokali posiadających zainstalowane na grzejnikach podzielniki kosztów ustala się podział kosztów ruchomych wymienionych w § 1 pkt.1 b na :
a - Koszty zmienne stanowiące 70% całkowitych kosztów ruchomych dla budynku/węzła i są bezpośrednio związane z ogrzewaniem poszczególnych lokali. Dzielone są one przez ilość jednostek obliczeniowych określanych na podstawie wskazań podzielników kosztów z uwzględnieniem współczynników korygujących LAF i UF . Współczynnik korygujący LAF ustalany jest dla każdego lokalu w zależności od jego położenia w budynku zgodnie z zasadami opracowanymi przez COBRTI INSTAL stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Współczynnik korygujący UF charakteryzuje grzejnik w zależności od jego wydajności energetycznej. Dla lokali użytkowych nie stosuje się współczynników korygujących LAF.
b - Koszty stałe stanowią 30% całkowitych kosztów faktycznego zużycia ciepła dla budynku/węzła i obejmują: koszty strat ciepła na przesyłach w budynku, koszty ogrzewania łazienek (bez kaloryferów) w lokalach mieszkalnych i ogrzewania pomieszczeń ogólnodostępnych budynku (klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne itp.) Koszty te rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali w budynku.
2. W sytuacjach szczególnych w lokalach z podzielnikami ciepła stosuje się następujące zasady rozliczeń:
a - Koszty zmienne w lokalach lub pojedynczych pomieszczeniach z grzejnikami nieopomiarowanymi , w lokalach których nie udało się odczytać wskazań podzielników z winy użytkownika lub udowodniono użytkownikowi czynności powodujące nie naliczanie zużycia ciepła w lokalu/pomieszczeniu przez podzielniki rozlicza się według zużycia w lokalu opomiarowanym z tego samego budynku, w którym te koszty w przeliczeniu na 1 m2 bez
uwzględnienia współczynnika LAF były największe.
b- Lokal, w którym użytkownik uszkodził plombę na podzielniku lub podzielnik i nie powiadomił o tym fakcie Administracji Spółdzielni lub samowolnie po instalacji podzielników bez zgody Spółdzielni dokonał przeróbki instalacji centralnego ogrzewania zmieniając typ lub
wielkość grzejnika, zlikwidował grzejnik, traktowany będzie jak lokal nieopomiarowany za cały okres rozliczeniowy i rozliczany jak § 5 kpt. 2a
c- W lokalu, w którym zaistniała sytuacja opisana w § 5 pkt.2b ale jego użytkownik niezwłocznie powiadomił Spółdzielnię o uszkodzeniu plomby lub podzielnika rozliczenie kosztów C.O. zostanie wykonane za okres od dnia ostatniego spisania odczytów do dnia zgłoszenia uszkodzenia tak jak dla lokalu nieopomiarowanego (§ 5 pkt.2a )Koszty związane z wymianą uszkodzonego podzielnika poniesie użytkownik lokalu.

3. W sytuacjach szczególnych w lokalach z licznikami ciepła stosuje się następujące zasady rozliczeń:
a- W przypadku stwierdzenia awarii indywidualnego licznika zużycie energii cieplnej w danym lokalu określa się za okres od ostatniego odczytu do dnia wymiany licznika w sposób szacunkowy mnożąc powierzchnię tego lokalu przez średnie zużycie przypadające na 1 m2 w lokalach ze sprawnymi licznikami. Wyliczenia tego dokonuje się po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego.
b - W przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia licznika lub innych działań mających na celu zmniejszenia jego wskazań użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami wyliczonymi dla lokalu wg średniej z ostatnich trzech najwyższych miesięcznych wskazań licznika w poprzednim sezonie grzewczym. Kosztem wymiany licznika ciepła obciąża się tego użytkownika.

§ 6
1. Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań indywidualnych liczników ciepła wykonywane jest przez pracowników Spółdzielni.
2. Każdy użytkownik ma możliwość sprawdzenia stanu dokonanego na potrzeby rozliczeń odczytu licznika ciepła swojego lokalu podczas dokonywania odczytu.

III. Postanowienia końcowe
§ 7
1. Koszty centralnego ogrzewania wyliczone dla danego lokalu odejmuje się odpowiednio od zaliczek wpłaconych w okresie rozliczeniowym.
2. Niedobór wpłat zaliczkowych w stosunku do wyliczonych kosztów stanowi niedopłatę, którą użytkownik lokalu winien uregulować w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
3. Nadwyżka wpłat zaliczkowych nad kosztami stanowi nadpłatę, która zostaje przekazana do rozliczenia na poczet następnych opłat za użytkowanie lokalu, lub na życzenie użytkownika wypłacona użytkownikowi.

§ 8
1. Na wynik rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania użytkownik lokalu ma prawo zgłosić do Zarządu Spółdzielni pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
2. Spółdzielnia ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić na nią pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej pisemnego zgłoszenia.
3. Od decyzji Zarządu Spółdzielni w sprawie reklamacji członkowi Spółdzielni przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Rady Nadzorczej.
4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu od obowiązku uregulowania należności wynikających z rozliczenia ww. kosztów.
5. Jeżeli użytkownik lokalu nie ureguluje należności związanych z rozliczeniem kosztów zużytych mediów, a jego reklamacja nie zostanie uwzględniona to Spółdzielnia będzie naliczać ustawowe odsetki karne.
6. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uwzględniona to Spółdzielnia natychmiast po jej wyjaśnieniu zwróci użytkownikowi lokalu niesłusznie naliczoną kwotę.
Powyższy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą SBM SANDOMIERZ w dniu 16.09.2009 r. Uchwałą Nr 34/2009

Załącznik Nr 1
do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania,
w SBM SANDOMIERZ zatwierdzonego Uchwałą R.N.
nr 34 /2009 z dnia 16.09.2009r.

Wartości współczynników redukcyjnych„LAF”(współczynnik usytuowania lokalu) przyjętych do rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej na centralne ogrzewanie.

Wartości współczynników redukcyjnych „LAF" przyjęto na podstawie opracowania Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej - COBRTI „Instal" w Warszawie.
Są one powszechnie stosowane dla budynków, w których wprowadzono system indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania lokali.
Poniższe wartości współczynników redukcyjnych „LAF" dotyczą lokali i pomieszczeń w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych odpowiadających wymaganiom
norm w zakresie ochrony cieplnej budynków obowiązujących od l stycznia 1983 r.

Zestawienie współczynników „LAF” według usytuowania lokali w budynku

Lokal na najwyższej kondygnacjinarożnywspółczynnik 0,9 Lokal na najwyższej kondygnacjiśrodkowywspółczynnik 0,9 Lokal na najwyższej kondygnacjinarożnywspółczynnik 0,9
Lokal narożny na I,II,III piętrze oraz IV piętrze w bud. nr 14współczynnik 1,0 Lokal środkowy na I,II,III piętrze oraz IV piętrze w bud. nr 14współczynnik 1,0 Lokal narożny na I,II,III piętrze oraz IV piętrze w bud. nr 14współczynnik 1,0
Lokal na najniższej kondygnacjinarożnywspółczynnik 0,9 Lokal na najniższej kondygnacjiśrodkowywspółczynnik 0,9 Lokal na najniższej kondygnacjinarożnywspółczynnik 0,9UWAGI:

1. Zgodnie z zaleceniem Instytutu COBRTI „INSTAL” wartości współczynników redukcyjnych„LAF” należy przyjmować z dokładnością do 0,1.
2. Jeżeli lokal lub pomieszczenie położone jest nad ogrzewanym pomieszczeniem takim jak np. węzeł cieplny, kotłownia gazowa, pralnia, suszarnia i innymi pomieszczeniami ogrzewanymi to wartość współczynnika „LAF" dla tego lokalu można skorygować powiększając go o 0,1 pkt.
3. W przypadkach, które nie zostały powyżej ujęte wysokość współczynnika korygującego „LAF” ustala indywidualnie Zarząd Spółdzielni uwzględniając specyficzne warunki związane z usytuowaniem lokalu lub innego pomieszczenia.